Bedrijfshulp­verlening

Ook op locatie mogelijk

Voor iedereen die BHV'er wil worden of blijven

Ruim praktijkgedeelte

Over de opleiding

 

De bedrijfshulpverlening opleiding is de perfecte opleiding voor  BHV’er  die garant staat voor veiligheid op de werkplek. Door veel te oefenen op praktijksituaties met een goede theoretische ondersteuning weet een getrainde BHV’er wat te doen in geval van letsel of nood.

Tijdens de bedrijfshulpverlening opleiding wordt alle kennis behandelt. Het verlenen van eerste hulp en het toedienen van reanimatie (ook door middel van een AED), niet-levensbedreigende wonden een luchtwegblokkade verhelpen en bloedingen (ernstige en niet-ernstige) stelpen komen aan bod.

Bij levensbedreigende situaties leert de cursist de eerste levensreddende handelingen, het omgaan met omstanders en het doorgeven van de situaties aan hulpdiensten op de juiste manier. De goede informatie doorspelen kan het verschil maken tussen leven en dood! Daarnaast leert de cursist hoe te handelen wanneer niet-levensbedreigende situaties zich voordoen, zoals botbreuken of bewusteloosheid. 

Ook leer je hoe je rook-en branduitbreiding kunt voorkomen en hoe je op een veilige manier het bedrijf ontruimt. Het is bij een brand dan ook zeer belangrijk dat je bovengenoemde punten veilig en snel kunt toepassen, waardoor enorme brandschade te voorkomen of te beperken valt. Ga aan de slag en oefen het brandprotocol. Leer met elkaar om de veiligheid te garanderen als er gevaar is.  

 

Wat gaat u leren?

 • Reanimatie met en zonder AED oefenen
 • Leer bloedingen verhelpen
 • Leer de eerste levensreddende handelingen
 • Leer een ontruimingsplan maken en aflezen
 • Leer branden blussen in een uitgebreide praktijkles
 • Ook voor kinderopvang en/of kinderdagverblijven

Waar is de opleiding te volgen?

Weesp

Culemborg

Bij u op locatie

A.L.P. Weesp

A.L.P. Culemborg

Welke opleiding past bij u?

Ploegleider BHV– Coördineren en begeleiden van de BHV’ers

Eerst Hulp Bij Ongelukken – Code 95 opleiding

Bedrijfshulpverlening Brand –  Leer brand te beperken en/of te voorkomen.

PreventiemedewerkerAanspreekpunt voor veiligheid

Agenda

Momenteel zijn er geen cursussen ingepland, bel naar 085-4873440 voor extra informatie.

Veel gestelde vragen

Ja, een BHV’er hebben binnen een bedrijf is wettelijk verplicht. (Al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het is dus belangrijk dat er altijd iemand in het bedrijf werkzaam is die bedrijfshulpverlening kan verlenen.

Sinds de Arbowet is aangepast in 2007, is de regel van ‘op 50 medewerkers tenminste 1 BHV’er aanwezig’ vervallen. Nu staat er in de Arbowet dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. 

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet je rekening houden met de grootte van je organisatie en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die bij de organisatie horen. Dit wordt bepaald door de gegevens uit het RI&E (risico Inventarisatie en Evaluatie. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd.

Het belangrijkste is dat BHV’ers goed zijn uitgerust om hun taak (taken) te kunnen uitvoeren. Dat kan behoorlijk verschillen per organisatie, immers risico’s en aanwezige personen kunnen verschillen. 

Belangrijk is dat hulpverleners herkenbaar zijn. Een felgekleurd hesje met achterop de letters BHV of Noodhulp kan goed werken. De verdere uitrusting volgt uit de risicoanalyse. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brandwerende overalls
 • chemicaliën spill kits
 • extra blusmiddelen
 • communicatieapparatuur (zoals portofoons)
 • mappen met plattegronden en procedures
 • afzetlinten
 • ademlucht of noodaggregaten
 • EHBO kit

Wil je meer leren over BHV? Bekijk dan onze BHV-opleiding

Als een bedrijf geen goed opgeleide BHV’er in dienst heeft, of er onvoldoende BHV’ers aanwezig zijn, zal de Inspectie SZW een boete uitdelen.

Er moeten altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig zijn in je organisatie. Als werkgever moet je bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten etc. Ook de samenstelling van je personeelsbestand speelt een rol: Bijvoorbeeld werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen.

Wij bieden de volgende BHV-opleidingen aan:

 • Bedrijfshulpverlening
 • Eerste hulp bij ongelukken (met code95)
 • Bedrijfshulpverlening Brand
 • Bedrijfshulpverlening Hoofd
 • Preventiemedewerker

Ook kunnen wij de BHV opleiding op locatie aanpassen naar een opleiding gericht op uw bedrijf.

Wij kunnen de BHV opleiding afstemmen op het bedrijf zelf.Wij kunnen de BHV opleiding afstemmen op het bedrijf zelf. Dit houdt in dat we kijken naar het aantal werknemers, het pand zelf, de aanwezige BHV middelen, de machines waar mee gewerkt wordt en de risico’s binnen het bedrijf. Onze docent zal op basis van deze factoren de BHV opleiding invullen.

Je hebt geen vooropleiding nodig om BHV’er te kunnen worden, dus theoretisch gezien kan iedereen BHV’er worden. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar jezelf en jouw capaciteiten. Hoe ga je om met stressvolle situaties? Denk jij in staat te zijn om rustig en georganiseerd te kunnen handelen bij een noodsituatie? Is dit niet het geval dan is het misschien beter om geen BHV’er te worden. Sluiten jouw capaciteiten wel aan bij bovengenoemde situaties, dan ben jij waarschijnlijk een goede BHV’er. 

Een Bedrijfshulpverlener is opgeleid om in geval van nood werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan een verbandje aanleggen maar ook reanimeren. Hieronder een klein overzichtje van een aantal taken:

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen.
 • Brand bestrijden en de gevolgen van de brand beperken.
 • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties.
 • Inroepen van professionele hulp (brandweer, politie, ambulance etc.).

De volgende onderdelen kunnen ook deel uitmaken van het takenpakket van een BHV’er.

 • Omgaan met agressie en geweld.
 • Het bestrijden van calamiteiten met (milieu) gevaarlijke stoffen.
 • Handelen bij uitval van elektra.

De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting. Al met al een best takenlijstje waarbij dus ook veel verantwoordelijkheid komt kijken.

Een Bedrijfshulpverleningscertificaat verloopt na 1 jaar. Om BHV’er te blijven moet je dus ieder jaar een BHV opleiding volgen.

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. 

De werkgever wijst BHV’ers aan. Hij kan ervoor kiezen zelf BHV-taken uit te voeren. Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. 

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers, moet altijd rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. En in het geval dat de directeur/ eigenaar van een bedrijf zelf als BHV’er optreedt, is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.

De werkgever blijft altijd eindverantwoordelijk voor de bedrijfshulpverling en kan aansprakelijk gesteld worden bij incidenten met een onnodig slechte afloop.

Dat kan, dit hoeft niet. Het betreft in onderstaand geval een aanvullende ongevallen of ziektekosten verzekering. Het is mogelijk dat ziektekostenverzekeraars een aanvullende verzekering verlangen wanneer interne hulpverleners of BHV-ers zich in gevaarlijke situaties moeten begeven.

Idee is dat aanwezige mensen zich bij naderend gevaar in veiligheid brengen. De interne noodorganisatie helpt hen daarbij en is daardoor langer aan gevaar blootgesteld (denk aan rook, hitte, chemicaliën, stroom, gassen). De reguliere ziektekostenverzekeraar kan daarom een aanvullende verzekering eisen. Het kan verstandig zijn om vooraf bij de verzekeraar informatie in te winnen of afspraken te maken.

Wanneer het een extra aansprakelijkheidsverzekering betreft is het niet nodig om deze af te sluiten voor de interne hulpverleners. De interne noodhulp wordt verleend onder de vlag van de organisatie. Dus als er dingen misgaan is de organisatie of/ van het bedrijf verantwoordelijk. Belangrijk is wel dat de BHV’er in geval van een incident durft te handelen conform de training, daarbij gebruik makend van het gezond verstand en de opgedane competenties. 

Dat kan. Van belang is dat je (totale) BHV-organisatie voldoende is om bij een ongeluk binnen je organisatie te voorzien in basele eerste hulp, bestrijding van een beginnende brand en ontruiming. Uit de risicoscan komt naar naar voren op welke risico’s je moet letten binnen je organisatie. Uit de risicoscan en de voor jouw situatie maatgevende scenario’s volgt wat nodig is. Daar stem je vervolgens de opleiding- en training behoefte op af. Per deel gebied (brandbestrijding, eerste hulp, ontruiming) mogen mensen worden ingezet, op een voor de organisatie zo effectief mogelijke wijze. 

Dat is nooit verplicht. In sommige vallen (met name bedrijven) kan het nuttig blijken, als uit een risicoscan blijkt dat de aanwezige risico’s daartoe aanleiding geven.

Bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere risico’s in de omgeving (gevaarlijke chemicaliën, biologische agentia, radioactiviteit, etc.) dan kan het zo zijn dat je de ruimte waar het incident heeft plaatsgevonden alleen kunt binnengaan met beschermende kleding en ademlucht. Er is een gedegen opleiding nodig en je moet regelmatig oefenen. Kan je eigen noodorganisatie dat niet, dan moet je wachten op de hulpdiensten van de overheid.

Een Hoofd BHV’er heeft voornamelijk een coördinerende functie die het veiligheidsplan inricht en waarborgt. Een Hoofd BHV’er houdt zich voornamelijk bezig met het veiligheidsbeleid van de organisatie. De belangrijkste taak van een hoofd BHV’er is het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid. 

Hoofd BHV’ers hebben een hoop verantwoordelijkheden waaronder: Arbozaken, bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in de organisatie. Tijdens de opleiding bedrijfshulpverlening Hoofd wordt alle kennis opgedaan die een hoofd BHV’er nodig heeft. Onder andere het opstellen van een veiligheidsbeleid, communicatie en het coördineren en begeleiden van andere BHV’ers.

Als leider BHV’er Brand leer je de risico’s en de eisen waar een bedrijf aan moet voldoen. Ook leer je hoe je rook- en branduitbreiding kunt voorkomen en hoe je op een veilige manier het bedrijf ontruimt. Het is bij een brand dan ook zeer belangrijk dat je bovengenoemde punten veilig en snel kunt toepassen, waardoor enorme brandschade te voorkomen of te beperken valt. Ga als collega’s aan de slag en oefen het brandprotocol. Leer met elkaar om de veiligheid te garanderen als er gevaar is. Tijdens de opleiding Bedrijfshulpverlening Brand en ontruiming wordt er dieper ingegaan op de gevaren, risico’s en oplossingen bij brand. Ook wordt er ingegaan op brandwonden en letsel bij brand.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

"*" geeft vereiste velden aan

"*" geeft vereiste velden aan

Wat doen we met uw gegevens? Bekijk ons Privacy Statement.

Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?