ADR Basis en Tank (UO1-4 / U100-2)

Opleiding uitbreiden klasse 1+7

Voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren

Meerdaagse opleiding

Over de opleiding

Werkt u of uw personeel met gevaarlijke stoffen uit één van de ADR klassen? Dan moet u op zijn minst een ADR Basis diploma hebben.

Een ADR Basis certificaat is niet alleen nodig als u chauffeur bent; ook magazijn medewerkers of ander personeel dat met gevaarlijke stoffen moet werken heeft een ADR certificaat nodig. Of het nu gaat om op- of overslag van gevaarlijke stoffen of alleen intern vervoer.mGevaarlijke stoffen moeten op een veilige wijze over de weg worden vervoerd. Om een maximale veiligheid te bereiken, is dit vervoer aan tal van wettelijke maatregelen gebonden. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten niet alleen een deel van die regels kennen en in acht nemen, maar ze dienen ook te weten welke preventieve maatregelen ze moeten nemen bij het laden en lossen. Ook het adequaat optreden bij een ongeval behoort tot hun verantwoordelijkheid. Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Tank ook gevaarlijke stoffen vervoeren in tankwagens en batterijwagens met een inhoud van meer dan 1.000 liter en tankcontainers en MEGC’s (gascontainers) met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter. U volgt een theoretische opleiding van vier dagen, gegeven door een instructeur die alles van ADR af weet.

Wat gaat u leren?

 • Veiligheidsvoorschriften
 • Alles over de gevarenklassen
 • Etiketten herkennen
 • Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen
 • Uitrusting, werking en gebruik
 • Gevarenaanduidingen herkennen
 • Welke beschermingsmiddelen u moet gebruiken
 • Laden en lossen
 • Een brand met gevaarlijke stoffen blussen

Waar is de opleiding te volgen?

Nader te bepalen

Welke opleiding past bij u?

ADR Basis – U wilt werken met gevaarlijke stoffen maar bent geen chauffeur

ADR Basis en Tank – U bent chauffeur en wilt met gevaarlijke stoffen gaan rijden
ADR Basis en Tank Klasse 1/7 – U bent chauffeur en wilt alle mogelijk gevaarlijke stoffen vervoeren

Agenda

Momenteel zijn er geen cursussen ingepland, bel naar 085-4873440 voor extra informatie.

Veel gestelde vragen

Ja, een BHV’er hebben binnen een bedrijf is wettelijk verplicht. (Al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het is dus belangrijk dat er altijd iemand in het bedrijf werkzaam is die bedrijfshulpverlening kan verlenen.

Sinds de Arbowet is aangepast in 2007, is de regel van ‘op 50 medewerkers tenminste 1 BHV’er aanwezig’ vervallen. Nu staat er in de Arbowet dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. 

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet je rekening houden met de grootte van je organisatie en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die bij de organisatie horen. Dit wordt bepaald door de gegevens uit het RI&E (risico Inventarisatie en Evaluatie. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd.

Het belangrijkste is dat BHV’ers goed zijn uitgerust om hun taak (taken) te kunnen uitvoeren. Dat kan behoorlijk verschillen per organisatie, immers risico’s en aanwezige personen kunnen verschillen. 

Belangrijk is dat hulpverleners herkenbaar zijn. Een felgekleurd hesje met achterop de letters BHV of Noodhulp kan goed werken. De verdere uitrusting volgt uit de risicoanalyse. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brandwerende overalls
 • chemicaliën spill kits
 • extra blusmiddelen
 • communicatieapparatuur (zoals portofoons)
 • mappen met plattegronden en procedures
 • afzetlinten
 • ademlucht of noodaggregaten
 • EHBO kit

Wil je meer leren over BHV? Bekijk dan onze BHV-opleiding

Als een bedrijf geen goed opgeleide BHV’er in dienst heeft, of er onvoldoende BHV’ers aanwezig zijn, zal de Inspectie SZW een boete uitdelen.

Er moeten altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig zijn in je organisatie. Als werkgever moet je bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten etc. Ook de samenstelling van je personeelsbestand speelt een rol: Bijvoorbeeld werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen.

Wij bieden de volgende BHV-opleidingen aan:

 • Bedrijfshulpverlening
 • Eerste hulp bij ongelukken (met code95)
 • Bedrijfshulpverlening Brand
 • Bedrijfshulpverlening Hoofd
 • Preventiemedewerker

Ook kunnen wij de BHV opleiding op locatie aanpassen naar een opleiding gericht op uw bedrijf.

Wij kunnen de BHV opleiding afstemmen op het bedrijf zelf.Wij kunnen de BHV opleiding afstemmen op het bedrijf zelf. Dit houdt in dat we kijken naar het aantal werknemers, het pand zelf, de aanwezige BHV middelen, de machines waar mee gewerkt wordt en de risico’s binnen het bedrijf. Onze docent zal op basis van deze factoren de BHV opleiding invullen.

Je hebt geen vooropleiding nodig om BHV’er te kunnen worden, dus theoretisch gezien kan iedereen BHV’er worden. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar jezelf en jouw capaciteiten. Hoe ga je om met stressvolle situaties? Denk jij in staat te zijn om rustig en georganiseerd te kunnen handelen bij een noodsituatie? Is dit niet het geval dan is het misschien beter om geen BHV’er te worden. Sluiten jouw capaciteiten wel aan bij bovengenoemde situaties, dan ben jij waarschijnlijk een goede BHV’er. 

Een Bedrijfshulpverlener is opgeleid om in geval van nood werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan een verbandje aanleggen maar ook reanimeren. Hieronder een klein overzichtje van een aantal taken:

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen.
 • Brand bestrijden en de gevolgen van de brand beperken.
 • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties.
 • Inroepen van professionele hulp (brandweer, politie, ambulance etc.).

De volgende onderdelen kunnen ook deel uitmaken van het takenpakket van een BHV’er.

 • Omgaan met agressie en geweld.
 • Het bestrijden van calamiteiten met (milieu) gevaarlijke stoffen.
 • Handelen bij uitval van elektra.

De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting. Al met al een best takenlijstje waarbij dus ook veel verantwoordelijkheid komt kijken.

Een Bedrijfshulpverleningscertificaat verloopt na 1 jaar. Om BHV’er te blijven moet je dus ieder jaar een BHV opleiding volgen.

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. 

De werkgever wijst BHV’ers aan. Hij kan ervoor kiezen zelf BHV-taken uit te voeren. Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. 

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers, moet altijd rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. En in het geval dat de directeur/ eigenaar van een bedrijf zelf als BHV’er optreedt, is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.

De werkgever blijft altijd eindverantwoordelijk voor de bedrijfshulpverling en kan aansprakelijk gesteld worden bij incidenten met een onnodig slechte afloop.

Dat kan, dit hoeft niet. Het betreft in onderstaand geval een aanvullende ongevallen of ziektekosten verzekering. Het is mogelijk dat ziektekostenverzekeraars een aanvullende verzekering verlangen wanneer interne hulpverleners of BHV-ers zich in gevaarlijke situaties moeten begeven.

Idee is dat aanwezige mensen zich bij naderend gevaar in veiligheid brengen. De interne noodorganisatie helpt hen daarbij en is daardoor langer aan gevaar blootgesteld (denk aan rook, hitte, chemicaliën, stroom, gassen). De reguliere ziektekostenverzekeraar kan daarom een aanvullende verzekering eisen. Het kan verstandig zijn om vooraf bij de verzekeraar informatie in te winnen of afspraken te maken.

Wanneer het een extra aansprakelijkheidsverzekering betreft is het niet nodig om deze af te sluiten voor de interne hulpverleners. De interne noodhulp wordt verleend onder de vlag van de organisatie. Dus als er dingen misgaan is de organisatie of/ van het bedrijf verantwoordelijk. Belangrijk is wel dat de BHV’er in geval van een incident durft te handelen conform de training, daarbij gebruik makend van het gezond verstand en de opgedane competenties. 

Dat kan. Van belang is dat je (totale) BHV-organisatie voldoende is om bij een ongeluk binnen je organisatie te voorzien in basele eerste hulp, bestrijding van een beginnende brand en ontruiming. Uit de risicoscan komt naar naar voren op welke risico’s je moet letten binnen je organisatie. Uit de risicoscan en de voor jouw situatie maatgevende scenario’s volgt wat nodig is. Daar stem je vervolgens de opleiding- en training behoefte op af. Per deel gebied (brandbestrijding, eerste hulp, ontruiming) mogen mensen worden ingezet, op een voor de organisatie zo effectief mogelijke wijze. 

Dat is nooit verplicht. In sommige vallen (met name bedrijven) kan het nuttig blijken, als uit een risicoscan blijkt dat de aanwezige risico’s daartoe aanleiding geven.

Bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere risico’s in de omgeving (gevaarlijke chemicaliën, biologische agentia, radioactiviteit, etc.) dan kan het zo zijn dat je de ruimte waar het incident heeft plaatsgevonden alleen kunt binnengaan met beschermende kleding en ademlucht. Er is een gedegen opleiding nodig en je moet regelmatig oefenen. Kan je eigen noodorganisatie dat niet, dan moet je wachten op de hulpdiensten van de overheid.

Een Hoofd BHV’er heeft voornamelijk een coördinerende functie die het veiligheidsplan inricht en waarborgt. Een Hoofd BHV’er houdt zich voornamelijk bezig met het veiligheidsbeleid van de organisatie. De belangrijkste taak van een hoofd BHV’er is het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid. 

Hoofd BHV’ers hebben een hoop verantwoordelijkheden waaronder: Arbozaken, bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in de organisatie. Tijdens de opleiding bedrijfshulpverlening Hoofd wordt alle kennis opgedaan die een hoofd BHV’er nodig heeft. Onder andere het opstellen van een veiligheidsbeleid, communicatie en het coördineren en begeleiden van andere BHV’ers.

Als leider BHV’er Brand leer je de risico’s en de eisen waar een bedrijf aan moet voldoen. Ook leer je hoe je rook- en branduitbreiding kunt voorkomen en hoe je op een veilige manier het bedrijf ontruimt. Het is bij een brand dan ook zeer belangrijk dat je bovengenoemde punten veilig en snel kunt toepassen, waardoor enorme brandschade te voorkomen of te beperken valt. Ga als collega’s aan de slag en oefen het brandprotocol. Leer met elkaar om de veiligheid te garanderen als er gevaar is. Tijdens de opleiding Bedrijfshulpverlening Brand en ontruiming wordt er dieper ingegaan op de gevaren, risico’s en oplossingen bij brand. Ook wordt er ingegaan op brandwonden en letsel bij brand.

Ja

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen.

Meewerken aan het inventariseren en evalueren van de risico’s die werknemers lopen tijdens hun werk. Maatregelen voor veiliger werken helpen uitvoeren. Samenwerken met en adviseren aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Samenwerken met en adviseren aan de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen.

Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangewezen, over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. De preventiemedewerker voert de taken uit met behoud van zijn/haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf deze functie vervullen. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen een bedrijf. 

De Risico-Inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgesteld.

De directie is verantwoordelijk voor het preventiebeleid. In kleinere bedrijven mag de werkgever de preventietaken zelf uitvoeren. Bij méér dan 25 medewerkers in vaste dienst, moet een preventiemedewerker worden aangewezen. Hij of zij heeft als wettelijke taak mee te werken aan de RI&E en het Plan van Aanpak.

De onafhankelijke positie die de rol van de preventiemedewerker kenmerkt, is goed vergelijkbaar met de onafhankelijkheid van leden van de ondernemingsraad. Daarom geldt de ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad ook voor de preventiemedewerker.

Doorrijden zonder Code 95 kan grote gevolgen hebben. Indien er bij inspectie geconstateerd wordt dat de chauffeur niet in het bezit is van een geldige Code 95 kan de inspectie een boete opleggen van minimaal €800,-. Daarnaast moet de chauffeur direct uit het voertuig stappen en wordt hem verboden nog verder te rijden.

Bij de vraag ‘heb ik Code 95 nodig? Ik vervoer alleen voor mijn eigen bedrijf’ ontstaat vaak verwarring. Code 95 is een toevoeging aan het C en/of D rijbewijs en maakt geen onderscheid tussen ‘Eigen vervoer’ of ‘Beroepsgoederenvervoer’. Dus de Code 95 kan ook bij u van toepassing zijn.

Nee.

Om code 95 (vakbekwaamheid) te laten toevoegen, moet u uw rijbewijs vervangen of vernieuwen bij een Stadsloket. Wilt u uw rijbewijs vernieuwen, dan moet u ook opnieuw een Gezondheidsverklaring invullen. Een Gezondheidsverklaring is niet nodig als u uw rijbewijs vervangt. De oude vervaldatum blijft dan wel geldig.

Als u een C én D rijbewijs heeft met code 95, hoeft u per 5 jaar maar 35 uur nascholing te volgen en geen 70 uur. U kunt vijf jaar voor het verlopen van uw code 95 starten met het volgen van de nascholingscursussen.

Chauffeurs die binnen de termijn van 5 jaar geen 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen niet meer beroepsmatig rijden. Dat wil zeggen dat hun vakbekwaamheid is verlopen.

U kunt 5 jaar voor het verlopen van uw code 95 beginnen met het volgen van nascholing. Als u rijbewijs C en D heeft met verschillende einddata code 95, hanteer dan de eerste einddatum min 5 jaar.

Als de nascholingsuren zijn gevolgd, dan stuurt CBR automatisch een Verklaring van nascholing (VVN) naar  RDW. De chauffeur ontvangt hiervan bericht per mail bericht. Het is daarom belangrijk dat de opleider bij het aanmelden van nascholingscursussen het huidige mailadres invult.

Vervolgens verlengt de chauffeur bij de gemeente de code 95 op het rijbewijs met 5 jaar. In veel gevallen lopen de geldigheidsdatum van het rijbewijs en code 95 niet gelijk.

Let op: zodra de code 95 op het rijbewijs staat, kan weer begonnen worden met de opbouw van nieuwe nascholingsuren. Nascholingsuren die worden gevolgd in de periode tussen het behalen van de VVN en het bijschrijven van de nieuwe code 95 en nascholingsuren die meer dan 5 jaar voor verloop van uw code 95 zullen vervallen.

Voor het bijschrijven van de code 95 op een geldig rijbewijs is geen Gezondheidsverklaring nodig.

Op Mijn CBR staat het overzicht met gevolgde nascholingsuren. Hiervoor is DigiD nodig. Kijk onder het tabblad Mijn dossier of Resultaten bekijken. Klik vervolgens op Download resultaten.

Er is veel keuze in het aanbod van opleidingen en trainingen. Chauffeurs kunnen hun individuele nascholingsprogramma ook zeer praktijkgericht invullen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing chauffeurs minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen, waarvan zij zelf 2,5 uur actief rijden. De opleidingen en trainingen moeten gecertificeerd zijn door CBR om mee te tellen voor de verplichte nascholing.

De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn code 95 behoudt. Gezien het gezamenlijke belang is de nascholing een zaak van de werknemer én de werkgever. Er zijn veel vragen over wie de nascholing betaalt. CAO-partijen hebben hierover afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Werkgevers doen er verstandig aan over de te maken kosten een studiekostenregeling overeen te komen met hun werknemers. Een voorbeeld van een studiekostenregeling kan worden verkregen via Transport en Logistiek Nederland.

Het is verstandig om bij indiensttreding van nieuwe chauffeurs te informeren naar de status van de verplichte nascholing. Het is een gezamenlijk belang om ervoor te zorgen dat de chauffeur zijn code 95 behoudt. De chauffeur kan zijn status bekijken via Mijn CBR door in te loggen met zijn DigiD code en hiervan een print voor de werkgever maken.

VCA staat voor: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een Vca-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. 

VCA-Basis is voor uitvoerende medewerkers. (B-VCA staat voor Basis VCA)

VOL-VCA is voor ZZP’ers en leidinggevenden. (VOL VCA staat voor Operationeel Leidinggevende VCA.)

Bekijk hier onze VCA-Basis opleiding en VOL-VCA opleiding voor meer informatie. 

Een VCA-certificaat is 10 jaar geldig. 

Nee, een heftruck certificaat is niet verplicht. Je zou denken dat er op deze vraag een heel duidelijk antwoord is, echter is dit niet het geval. Er is namelijk een grote Maar. Alles daarover lees je in dit artikel.

In de Arbowet staat namelijk dat het personeel dat een reachtruck bestuurt scholing gehad moet hebben en capabel moet zijn. Ook moet je dit kunnen aantonen (dit kan met een reachtruck certificaat). Vaak is het verzekeringstechnisch ook verplicht, een verzekering kan anders weigeren om de schade te vergoeden.

Onder de noemer heftruck/reachtruck vallen meerdere transportmiddelen, namelijk:

 • Vorkheftruck
 • Elektrische heftruck
 • Dieselheftruck
 • LPG Heftruck
 • Reachtruck
 • Elektrische palletwagen
 • Stapelaar
 • Orderpicktruck
 • Hand palletwagen

Let op: een heftruck certificaat is niet voor alle bovengenoemde transportmiddelen geldig, een heftruck certificaat is alleen geldig voor een Vorkheftruck, Elektrische heftruck, Dieselheftruck en een LPG Heftruck. Voor de andere transportmiddelen heb je een ander certificaat nodig. Wel bieden wij hiervoor combinatie opleidingen aan, waarin je in 1 dag 2 certificaten kan behalen!

Een heftruck/reachtruck certificaat is 5 jaar geldig. Daarna zult u hem moeten verlengen. Dit kunt u doen door middel van een herhalingscursus. Wij bieden een herhaling aan waarin u binnen een uur uw heftruck/reachtruck certificaat kan verlengen.

Dit is natuurlijk per persoon verschillend. Het hangt van meerdere factoren af, namelijk:

 • Ben je bekend met een heftruck/reachtruck?
 • Heb je al vaker op een heftruck/reachtruck gereden of ga je voor het eerst een heftruck/reachtruck bedienen/ besturen?

Het kan zijn dat je het theorie gedeelte een beetje lastig vindt, maar onze ervaren docenten zullen je hierin goed kunnen ondersteunen. 

Dit is alleen mogelijk door middel van scholing. Een heftruck/reachtruck basis opleiding duurt bij ons 1 dag. Vooraf krijg je van ons het toegang tot het online lesboek. Wij raden aan om dit thuis door te nemen. Het eerste gedeelte van de dag zelf zal de theorie doorgenomen worden en zal er een theorietoets afgenomen worden. Het tweede deel van de dag zal de praktijk met aansluitend een praktijktoets plaatsvinden.

Nee, je hebt geen autorijbewijs nodig om op een heftruck/reachtruck te mogen rijden. 

Ja, je mag met een heftruck/reachtruck rijden op een openbare weg, echter moet je wel kunnen aantonen dat je voldoende kennis en ervaring hebt met de heftruck/reachtruck. Dit kun je goed aantonen met een heftruck/reachtruck certificaat.

Wettelijke eisen om een reachtruck te kunnen gebruiken op de openbare weg:
– Twee werkende lampen aan de voorzijde (zowel dim- als stadslicht)
– Twee werkende achterlichten
– Twee werkende remlichten
– Richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde
– Twee rode reflectoren aan de achterzijde
– Een rood reflecterende afgeknotte driehoek aan de achterzijde.
– Alle uitstekende delen zoals de vorm moeten worden afgeschermd.

De minimum leeftijd voor het zelfstandig besturen van een heftruck/reachtruck is 18 jaar. Maar een heftruck/reachtruck certificaat kun je halen vanaf 16 jaar. Jongeren tot 18 jaar mogen alleen rijden onder de volgende voorwaarden:

 • Dat ze een heftruck/reachtruck opleiding gevolgd en gehaald hebben, dit moet aantoonbaar zijn (een heftruck/reachtruck certificaat is voldoende).
 • Er moet tijdens het bedienen structureel toezicht worden gehouden, zonder toezicht mag er niet gereden worden.

Wij bieden de heftruck/reachtruck opleiding aan in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Pools

Dit kan. Een heftruck/reachtruck basis opleiding kan meetellen voor de nascholing van de code95.

Let wel op: alleen een basis opleiding heftruck/reachtruck in het Nederlands kan meetellen voor de code95 uren, dit geldt dus niet voor een heftruck/reachtruck herhaling of een heftruck/reachtruck basis opleiding in een andere taal!

Het antwoord op bovenstaande vraag is: Nee, een Autolaadkraan certificaat is niet verplicht. MAAR In de Arbowet staat dat het personeel dat een Autolaadkraan bestuurt scholing gehad moet hebben en capabel moet zijn. Ook moet je dit kunnen aantonen (dit kan met een Autolaadkraan certificaat). Vaak is het verzekeringstechnisch ook verplicht, een verzekering kan anders weigeren om de schade te vergoeden.

Een autolaadkraan certificaat is 5 jaar geldig. Wilt u het certificaat behouden dient u opnieuw een autolaadkraan opleiding te volgen.

Dit is alleen mogelijk door middel van scholing. Een Autolaadkraan opleiding duurt bij ons een hele dag. Vooraf krijg je toegang tot het online lesboek. Wij raden aan om dit thuis door te nemen. Het eerste gedeelte van de dag zal de theorie doorgenomen worden met aansluitend een theorietoets. Het tweede gedeelte van de dag zal de praktijk aan bod komen met daaraan aansluitend een praktijk toets.

Om een autolaadkraan te mogen bedienen heb je een deskundigheidsbewijs nodig. Ons certificaat voldoet hieraan. Om chauffeur autolaadkraan te zijn heb je een geldig rijbewijs C nodig en een deskundigheidsbewijs.

Dat kan zeker. Een opleiding autolaadkraan kan meetellen voor 7 uur nascholing. 

Om een autolaadkraan zelfstandig te mogen bedienen moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Ook moet je een opleiding gevolgd hebben en capabel zijn. Dit moet je kunnen bewijzen. Ons certificaat voldoet als bewijs.

Nee dit mag niet! Omdat een autolaadkraan zware ladingen hoog kan hijsen en verplaatsen zijn er gevaren verbonden aan het werken met de autolaadkraan. Om deze reden moet de autolaadkraan regelmatig aan een controle onderworpen worden.

Voordat de autolaadkraan in Europa ingezet mag worden, moet hij een typegoedkeuring ondergaan zoals vastgelegd in de Europese richtlijn 89/392/EEG. 

Nadat de autolaadkraan in gebruik is genomen, moet deze zoals in het Warenwetbesluit machines één keer per 12 maanden gekeurd worden.

Het antwoord op bovenstaande vraag is: Nee, een Bovenloopkraan certificaat is niet verplicht. MAAR In de Arbowet staat dat het personeel dat een Bovenloopkraan bestuurt scholing gehad moet hebben en capabel moet zijn. Ook moet je dit kunnen aantonen (dit kan met een Bovenloopkraan certificaat). Vaak is het verzekeringstechnisch ook verplicht, een verzekering kan anders weigeren om de schade te vergoeden.

Een Bovenloopkraan certificaat is 5 jaar geldig. Wanneer uw certificaat bijna verlopen is, kunt u de herhalingsopleiding volgen.

Dit is alleen mogelijk door middel van scholing. Een Bovenloopkraan basis opleiding duurt bij ons een dag. Vooraf krijg je van ons toegang tot het online lesboek. Wij raden aan om dit thuis door te nemen. Het eerste gedeelte van de opleidingsdag zal de theorie doorgenomen worden en is er aansluitend een theorie toets. Het tweede deel van de dag zal de praktijk met aansluitend een praktijktoets plaatsvinden.

Nee, je hebt geen rijbewijs nodig om een Bovenloopkraan te mogen bedienen.

De minimum leeftijd voor het bedienen van een Bovenloopkraan is 18 jaar. Ook is het belangrijk dat de persoon in kwestie goed opgeleid en capabel is. 

Wij bieden de Bovenloopkraan opleidingen aan in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels

Het antwoord op bovenstaande vraag is: Nee, een EPT certificaat is niet verplicht. MAAR In de Arbowet staat dat het personeel dat een EPT bestuurt scholing gehad moet hebben en capabel moet zijn. Ook moet je dit kunnen aantonen (dit kan met een EPT certificaat). Vaak is het verzekeringstechnisch ook verplicht, een verzekering kan anders weigeren om de schade te vergoeden.

Een EPT certificaat is 5 jaar geldig. Daarna zult u hem moeten verlengen. Dit kunt u doen door middel van een herhalingscursus. Wij bieden een herhaling aan waarin u binnen een uur uw EPT certificaat kan verlengen.

Dit is natuurlijk per persoon verschillend. Het hangt van meerdere factoren af, namelijk:

 • Ben je bekend met een EPT?
 • Heb je al vaker met een EPT gereden of ga je voor het eerst een EPT bedienen/ besturen?

Het kan zijn dat je het theorie gedeelte een beetje lastig vindt, maar onze ervaren docenten zullen je hierin goed kunnen ondersteunen. 

Dit is alleen mogelijk doormiddel van scholing. Een EPT basis opleiding duurt bij ons een halve dag. Vooraf krijg je van ons toegang tot het online lesboek. Wij raden aan om dit thuis door te nemen. Het eerste gedeelte van de elektrische pallettruck opleiding zal de theorie doorgenomen worden en zal er een theorie toets afgenomen worden. Het tweede deel van de dag zal de praktijk met aansluitend een praktijktoets plaatsvinden.

Nee, je hebt geen autorijbewijs nodig om  een EPT te mogen bedienen. 

De minimumleeftijd voor het besturen van een EPT is 16 jaar. Vanaf je 16de jaar kun je ook een certificaat behalen voor de EPT. Echter mag je dan tot je 18de alleen de EPT besturen onder toezicht van een meerderjarige collega met geldig EPT certificaat.

Wij bieden de EPT opleiding aan in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels

De Orderpicktruck wordt ook wel een orderverzameltruck genoemd. Een orderpicktruck is een magazijntruck die gebruikt wordt voor het verzamelen van goederen waarbij de collies direct op de pallet wordt gelegd.  

Het antwoord op bovenstaande vraag is: Nee, een (High)orderpicktruck certificaat is niet verplicht. MAAR In de Arbowet staat dat het personeel dat een (High)orderpicktruck bestuurt scholing gehad moet hebben en capabel moet zijn. Ook moet je dit kunnen aantonen (dit kan met een (High)orderpicktruck certificaat). Vaak is het verzekeringstechnisch ook verplicht, een verzekering kan anders weigeren om de schade te vergoeden.

Een (High)orderpicktrucki certificaat is 5 jaar geldig. Daarna zult u hem moeten verlengen. Dit kunt u doen door middel van een herhalingscursus. Wij bieden een herhaling aan waarin u binnen een uur uw (High)orderpicktruck certificaat kan verlengen.

Dit is natuurlijk per persoon verschillend. Het hangt van meerdere factoren af, namelijk:

 • Ben je bekend met een (High)orderpicktruck?
 • Heb je al vaker met een (High)orderpicktruck gereden of ga je voor het eerst een (high)orderpicktruck bedienen/ besturen?

Het kan zijn dat je het theorie gedeelte een beetje lastig vindt, maar onze ervaren docenten zullen je hierin goed kunnen ondersteunen. 

Dit is alleen mogelijk doormiddel van scholing. Een (High)orderpicktruck basis opleiding duurt bij ons een dag. Vooraf krijg je van ons het toegang tot het online lesboek. Wij raden aan om dit thuis door te nemen. Het eerste gedeelte van de opleiding  zal de theorie doorgenomen worden en zal er een theorie toets afgenomen worden. Het tweede deel van de dag zal de praktijk met aansluitend een praktijktoets plaatsvinden.

Nee, je hebt geen autorijbewijs nodig om op een (High)orderpicktruck te mogen rijden. 

De minimum leeftijd voor het besturen van een (high)orderpicktruck is 18 jaar. Vanaf je 16de jaar kun je een certificaat behalen voor de (High)orderpicktruck. Echter mag je dan tot je 18de alleen de (High)orderpicktruck besturen onder toezicht van een meerderjarige collega met geldig (High)orderpicktruck certificaat.

Voor meer informatie, bekijk onze High Orderpicktruck opleiding!

Wij bieden de (High)orderpicktruck opleiding aan in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Categorie 1A: Verticaal werkende, eenpersoons gestempelde hoogwerkers
 • Categorie 1B: Telescoop/kniktelescoop hoogwerkers, hoogwerkers op aanhanger of chassis en spinhoogwerkers met stempels.
 • Categorie 3A: Zelfrijdende schaarliften en zelfrijdende eenpersoons verticaalliften.
 • Categorie 3B: zelfrijdende telescoop- en kniktelescoophoogwerkers.

10 soorten hoogwerkers uitgelegd:

1. Elektrische schaarhoogwerker op banden. 
Beweging: Horizontaal
Ondergrond: Geschikt voor een vlakke ondergrond en hoofdzakelijk voor binnen werkzaamheden.
Voor wie? Onder andere voor installatiebedrijven, schilders, bedrijven welke bovenloopkranen en overheaddeuren keuren en onderhouden en voor onderhoudswerkzaamheden binnen bedrijfspanden.

2. 4×4 schaarhoogwerker op banden met verbrandingsmotor.
Beweging: Horizontaal
Ondergrond: Zowel voor verhard als onverharde ondergrond, hoofdzakelijk voor buitenwerkzaamheden.
Voor wie? Onder andere (staal)bouw, installatiebedrijven, onderhoudswerkzaamheden aan panden en montage van gevelbeplating.

3. Schaarhoogwerker op rupsen met verbrandingsmotor.
Beweging: Horizontaal
Ondergrond: Geschikt voor verhard en onverharde ondergrond en hoofdzakelijk voor buitenwerkzaamheden. Door zijn rupsonderstel heeft dit type machine een kleinere bodemdruk dan een 4×4 schaar op banden.
Voor wie? Onder andere (staal)bouw, installatiebedrijven, fruit plukken, onderhoudswerkzaamheden aan panden en montage gevelbeplating.

4. Spinhoogwerker
Beweging: Roterende bovenwagen met telescoperende arm voor horizontale en verticale beweging.
Ondergrond: Geschikt voor verhard en onverharde ondergrond, hoofdzakelijk voor buitenwerkzaamheden. Door zijn rupsonderstel heeft dit type machine voor zijn werkbereik een relatief klein eigen gewicht en compacte afstempeling. Machine dient voor gebruik op hoogte altijd waterpas afgestempeld te staan.
Voor wie? Onder andere schilders, snoei werkzaamheden, schoonmaakbedrijven, zonnepaneel reiniging, ongediertebestrijding, installatiebedrijven op onverharde ondergrond, onderhoudswerkzaamheden aan panden.

5. Auto Hoogwerker
Beweging: Roterende bovenwagen met telescoperende arm voor horizontale en verticale beweging.
Ondergrond: Geschikt voor verhard en onverharde ondergrond en hoofdzakelijk voor buitenwerkzaamheden. Machine dient voor gebruik op hoogte altijd waterpas afgestempeld te staan.
Voor wie? Onder andere schoonmaak bedrijven, reclame bedrijven voor het ophangen van spandoeken, zonnepaneel reiniging, snoeiwerkzaamheden, onderhoud aan straatverlichting en verkeerslichten.

6. Telescoophoogwerker op banden.
Beweging: Roterende bovenwagen met telescoperende arm voor horizontale en verticale beweging.
Ondergrond: Geschikt voor verhard en onverharde ondergrond en hoofdzakelijk voor buiten werkzaamheden.
Voor wie? (Staal)bouw, schoonmaakbedrijven, snoei werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden aan panden en servicewerkzaamheden bij fabrieken.

7. Telescoophoogwerker op rupsen.
Beweging: Roterende bovenwagen telescoperende arm voor horizontale en verticale beweging.
Ondergrond: Onverharde ondergrond hoofdzakelijk voor buitenwerkzaamheden.
Voor wie? Onder andere (staal)bouw, snoei werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden aan panden, montage van dak- en gevelbeplating en ophangen van veiligheidsnetten.

8. Kniktelescoophoogwerker
Beweging: Roterende bovenwagen met telescoperende arm voor horizontale en verticale beweging.
Ondergrond: Verharde en onverharde ondergrond hoofdzakelijk voor buitenwerkzaamheden. Machine is door zijn extra knik compacter en geschikter voor het gebruik in beperkte ruimte dan een telescoophoogwerker.
Voor wie? Onder andere: (staal)bouw, snoeiwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden aan panden, montage van dak en gevelbeplating en onderhoudswerkzaamheden in fabriekshallen.

9. Aanhanger hoogwerker
Beweging: Roterende bovenwagen met telescoperende arm voor horizontale en verticale beweging..
Ondergrond: Verharde en onverharde ondergrond hoofdzakelijk voor buitenwerkzaamheden. De aanhanger hoogwerker dient voor gebruik op hoogte altijd waterpas afgestempeld te staan.
Voor wie? Onder andere schilders, bedrijven in onderhoud van zonwering, snoei werkzaamheden, schoonmaak bedrijven, onderhoudswerkzaamheden aan panden.

10. Masthoogwerker
Beweging: Horizontaal telescoopmast, sommige modellen hebben ook een jib, waardoor er ook een beperkte zijdelingse beweging mogelijk is.
Ondergrond: Vlakke ondergrond en hoofdzakelijk voor binnen werkzaamheden
Voor wie? Installatiebedrijven, schilders, bedrijven welke in een beperkte ruimte boven machines moeten werken, onderhoudswerkzaamheden binnen bedrijfspanden.

Wij bieden een hoogwerker opleiding aan op maat. Dit houdt in dat onze docent op locatie komt en de opleiding aanpast naar de hoogwerker waarmee gewerkt wordt. 

Het antwoord op bovenstaande vraag is: Nee, een hoogwerker certificaat is niet verplicht. MAAR In de Arbowet staat dat het personeel dat een hoogwerker bestuurt scholing gehad moet hebben en capabel moet zijn. Ook moet je dit kunnen aantonen (dit kan met een hoogwerker certificaat). Vaak is het verzekeringstechnisch ook verplicht, een verzekering kan anders weigeren om de schade te vergoeden.

Een hoogwerker mag je pas besturen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Een hoogwerker mag alleen bediend worden door iemand van minimaal 18 jaar oud, die geschoold en capabel is. Ook is het belangrijk dat deze persoon de specificaties en handleiding kent van de hoogwerker voordat de persoon in kwestie de hoogwerker gaat bedienen.

Het antwoord op bovenstaande vraag is: Nee, een Minigraver certificaat is niet verplicht. MAAR In de Arbowet staat dat het personeel dat een Minigraver bestuurt scholing gehad moet hebben en capabel moet zijn. Ook moet je dit kunnen aantonen (dit kan met een Minigraver certificaat). Vaak is het verzekeringstechnisch ook verplicht, een verzekering kan anders weigeren om de schade te vergoeden.

Het certificaat voor de Minigraver is 5 jaar geldig. 

Bij 1 – 9 werknemers: 8-16 uur
Bij 10-25 werknemers: 12-20 uur
Bij 26-49 werknemers: 12-20 uur
Bij 50-249 werknemers: 24-40 uur

Voor meer informatie, bekijk onze preventiemedewerker opleiding

De arbeidsomstandighedenwet is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.

Heftruck rijden en Arbowet

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, dit houdt dus ook in scholing voor werknemers, om zo de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Bestuurders van een heftruck moeten dus goed opgeleid zijn en deze opleiding moet actueel zijn. Vandaar dat een heftruck certificaat 5 jaar geldig is. 

Bij controle op bovenstaande punten zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat een heftruck bestuurder goed is opgeleid en dat het actueel is. Er moet kunnen worden aangetoond wanneer de bestuurder is opgeleid, door wie er is opgeleid en welke onderdelen behandelt zijn. Dit is natuurlijk veel makkelijker aan te tonen met een geldig heftruck certificaat.

Waaraan moet een heftruckopleiding dan voldoen?

Er moet theorie gegeven zijn en hierin moeten de volgende punten behandelt zijn: veiligheid en wetten en regelgeving.

Ook moet er praktijk gegeven zijn met de volgende onderwerpen: bediening, besturing, onderhoud en bijzondere verrichtingen.

Inspectie SZW

Het blijkt dat goed opgeleide heftruckbestuurders minder ongevallen veroorzaken dan bestuurders niet goed opgeleid zijn. De meest voorkomende oorzaak van een bedrijfsongeval is: Gebrek aan kennis en ervaring. 
Gevaarlijk werk is een belangrijk aandachtsgebied van de Inspectie SZW. Deze controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de Arbowet en alle regelgeving die daaruit voortkomt. 
Bedrijfsongevallen moeten altijd gemeld worden bij Inspectie SZW als er sprake is van een dodelijke afloop, ziekenhuisopname binnen 24 uur of bij blijvend letsel.

Afhankelijk van de situatie kan de Inspectie SZW het ongeval onderzoeken en zal daar een rapport over maken. In dit rapport zullen de volgende punten naar boven komen:

 • Hoe heeft het ongeval kunnen gebeuren?
 • Wat zijn de oorzaken van het ongeval?
 • Wie is er in gebreken gebleven?
 • Wat zijn de consequenties?

Verzekeringstechnisch

In Nederland is het verplicht om motorrijtuigen te verzekeren. Hiervoor is de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen opgesteld (WAM). Het maakt geen verschil tussen gekentekende en on gekentekende voortuigen of tussen rijden op eigen terrein of de openbare weg. Het is dus verplicht om je Heftruck te verzekeren. 
Mocht er een ongeval zich voordoen dan moet je kunnen aantonen dat de bestuurder goed opgeleid en capabel is. Dit is bijna niet te bewijzen zonder geldig heftruck certificaat.
Kun je dit niet bewijzen dan kan de verzekering ervoor kiezen om de schade niet te vergoeden. 
TIP: kijk ook goed naar wat voor verzekering je hebt, want niet alle verzekeringen vergoedde schade bij letsel aan de bestuurder.

Dus:

Een heftruck certificaat is niet verplicht, maar scholing voor het veilig werken met de heftruck eigenlijk wel.

Het VCA- basis examen is in onder andere de volgende talen te volgen:

 • Arabisch
 • Bulgaars
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Grieks
 • Hongaars
 • Italiaans
 • Kroatisch
 • Nederlands
 • Pools
 • Portugees

Let wel op sommige examens zijn met een meer prijs.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

"*" geeft vereiste velden aan

"*" geeft vereiste velden aan

Wat doen we met uw gegevens? Bekijk ons Privacy Statement.

Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?